Regulamin

 1. Regulamin – niniejszy regulamin opisujący zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności, którego akceptacja stanowi warunek korzystania z Systemu Nowodworskiego Roweru Miejskiego zwanego NRM. Wraz z akceptacją staje się Umową Wypożyczenia. Akceptacja regulaminu jest koniecznym elementem rejestracji w Programie NRM.
 2. Umowa wypożyczenia – umowa Wypożyczającego z Operatorem NRM, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, iż Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji regulaminu podczas procesu rejestracji w NRM.
 3. NRM – skrócona nazwa przedsięwzięć dotyczących przygotowania i prowadzenia Nowodworskiego Roweru Miejskiego oraz aktywności związanych z prowadzeniem portalu internetowego www.rowery.nowydwormaz.pl.
 4. Właściciel Systemu NRM - Właścicielem systemu jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Operator NRM – podmioty gospodarcze realizujące usługi związane z obsługą Systemu NRM.
 6. Operatorem NRM jest Miejski Zakład Oczyszczania ul. Przytorowa 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 7. Nowodworski Rower Miejski – infrastruktura techniczna, portal internetowy, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie i zwrot rowerów zwane w skrócie Wypożyczalnia.
 8. Wypożyczający - uczestnik Systemu NRM, który przystąpił do Programu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Serwis NRM – działający na zlecenie Operatora NRM wyspecjalizowany serwis zajmujący się konserwacją Systemu Nowodworski Rower Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
 10. Biuro Obsługi Klienta NRM (zwany dalej BOK) – miejsce kontaktu Wypożyczającego z Operatorem NRM. e-mail: rowery@nowydwormaz.pl, numer telefonu (22) 51 22 0 22(koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)), BOK NRM jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00 – 20:00, Dni świąteczne: 8:00 – 20:00
 11. Słupek NRM (zwany dalej Słupkiem) – urządzenie do nawiązywania kontaktu z BOK NRM
 12. Procedura zabezpieczająca – postępowanie w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie tj. działanie mające na celu skontaktowanie się z Wypożyczającym w celu wyjaśnienia oraz jeżeli zaistnieje taka potrzeba przekazanie i wysłanie monitów oraz zgłoszenie właściwym organom i instytucjom kradzieży/zniszczenia mienia.
 13. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 14. Identyfikator Wypożyczającego – indywidualny numer nadawany w procesie rejestracji i wykorzystywany w procesie rejestracji w systemie NRM.

Do góry

 1. Operator NRM odda Wypożyczającemu rower do używania, na warunkach określonych w Regulaminie. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków regulaminu, oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.
 2. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest podanie przez Wypożyczającego przy rejestracji wymaganych danych osobowych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym regulaminie. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz e-mailing informacyjny NRM. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usług.
 3. Wypożyczający jest w pełni odpowiedzialny za rower od momentu wypożyczenia do momentu oddania roweru pracownikowi Wypożyczalni. W szczególności Wypożyczający odpowiada za wszelkie uszkodzenia, w tym kradzież wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili odbioru roweru do momentu zwrotu roweru.
 4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za kradzież roweru w przypadku jego zaginięcia lub zagarnięcia przez osoby trzecie wskutek pozostawienia roweru przez wypożyczającego bez opieki i bez zabezpieczenia go przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie tj. bez zabezpieczenia zamkiem, przypięciem do stojaka na rowery lub inne elementy konstrukcji trwale przytwierdzone do gruntu lub budynku, uniemożliwiające kradzież roweru.
 5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym BOK oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższym Komisariacie Policji.
 6. Osoby poniżej 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi) nie mogą korzystać z usług wypożyczalni.
 7. Wypożyczający może wypożyczyć jednocześnie pięć rowerów.
 8. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Do góry

 1. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z warunkami Regulaminu.
 2. Operator NRM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wszystkich zdarzeń wynikających z naruszenia przez Wypożyczającego obowiązującego prawa przy korzystaniu z usług Systemu NRM zaś skutki te obciążają wyłącznie Wypożyczającego.
 3. Wypożyczający zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia.
 4. Korzystanie z rowerów systemu NRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego.
 5. Wypożyczający nie będzie użyczał roweru osobom trzecim szczególnie w warunkach pobrania odpłatności za użyczenie, nie może używać roweru niezgodnie z prawem.
 6. Wypożyczający zobowiązuje się do zapewnienia w czasie wypożyczenia należytego zabezpieczenia roweru przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.
 7. Zabronione jest korzystanie z Wypożyczalni przez osoby będące pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 8. Jeśli Wypożyczający będzie łamał postanowienia Regulaminu, uznaje się tym samym postanowienia umowy za złamane, natomiast Wypożyczający jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania roweru.
 9. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
 10. Wypożyczający zgadza się pokryć wszelkie koszty naprawy i odtworzenia roweru do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia, poza wynikającymi z normalnego użycia, spowodowane nieodpowiednim korzystaniem z niego przez Wypożyczającego. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator NRM wystawi Wypożyczającemu rachunek.
 11. Z chwilą wypożyczenia roweru aż do momentu jego poprawnego zwrotu Wypożyczający odpowiada za udostępnione mu mienie. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru Wypożyczający odpowiada za ew. Kradzież.
 12. akiekolwiek celowe zniszczenia własności będącej w administracji Operatora NRM skutkują postępowaniem sądowym. Operator NRM będzie domagał się pokrycia wszelkich kosztów, w tym i administracyjnych na sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
 13. Wypożyczający odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie nienależytego wykonania umowy w pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabeli Opłat, który w razie zniszczenia roweru zostanie pokryty przez Wypożyczającego. Przez zniszczenie roweru należy rozumieć stan techniczny uniemożliwiający jego użytkowanie z uwagi na zniszczenie zasadniczych elementów konstrukcyjnych.

Do góry

 1. Rejestracja odbywa się na dwa sposoby:
  a. poprzez portal internetowy znajdujący się pod adresem: www.rowery.nowydwormaz.pl
  b. bezpośrednio przy Słupku NRM.
 2. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych, adresowych oraz kontaktowych tj. adres email i numer telefonu komórkowego.
 3. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 4. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 5. Zarejestrowanie się jest warunkiem koniecznym, dla korzystania z wypożyczalni.

Do góry

 1. Wyłącznie Operator NRM jest uprawniony do przyznawania Identyfikatorów Wypożyczającego w ramach systemu NRM Wypożyczającym. Operator NRM ma prawo do określania według własnego uznania zasad dotyczących charakteru, treści i ewentualnej ciągłości numeracyjnej Identyfikatorów Wypożyczającego w szczególności określania ilości, charakteru, formy i rodzajów znaków wchodzących w skład Identyfikatorów Wypożyczającego.
 2. Identyfikatory Wypożyczającego stanowią własność Operatora NRM zaś Wypożyczający jest uprawniony do korzystania z przydzielonego mu Identyfikatora Wypożyczającego wyłącznie w celu korzystania z usług systemu Systemu NRM na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wypożyczający nie jest uprawniony do zbywania Identyfikatora Wypożyczającego, odstępowania prawa do korzystania z Identyfikatora Wypożyczającego innej osobie lub dysponowania Identyfikatorem Wypożyczającego w inny sposób na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej. Także podjęcie próby zbycia Identyfikatora Wypożyczającego, w szczególności złożenie oferty zbycia Identyfikatora Wypożyczającego, bądź zamieszczenie takiej oferty na aukcji internetowej stanowić będzie naruszenie niniejszego Regulaminu.

Do góry

 1. Wypożyczenie rowerujest możliwe przy dowolnym słupku NRM po uprzedniej rezerwacji rowerów na stronie www.rowery.nowydwormaz.pl, o ustalonej godzinie lub bezpośrednio przy słupku czas oczekiwania nie może przekroczyć 20 minut. Jeżeli dwie osoby nacisną przycisk w tym samym czasie w dwóch różnych słupkach, serwis NRM ma 20 minut na dostarczenie rowerów do osoby, która nacisnęła przycisk jako pierwsza i 40 minut na dostawę do osoby, która nacisnęła przycisk jako druga. W przypadku jeżeli więcej osób naciśnie przycisk w tym samym czasie, sytuacja się powtarza, każda następna osoba to kolejne 20 minut.
 2. W przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru wypożyczający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK NRM. Serwis NRM odbierze lub wymieni rower w dowolnej lokalizacji w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 3. Rekomenduje się, by Wypożyczający w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK NRM, telefon komórkowy.
 4. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower NRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się w obrębie gminy miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Nie wolno używać rowerów NRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
 5. Pierwszeństwo mają osoby, które dokonały rezerwacji poprzez stronę internetową.

Do góry

 1. Wypożyczający ma obowiązek zwrócić rower przed upływem określonego czasu wypożyczenia, czyli rower należy zwrócić w dniu wypożyczenia. Godzinę i miejsce zwrotu można wybrać w procesie zamawiania roweru lub poprzez przywołanie przez słupek. Przywołanie najpóźniej godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni, tj. o godzinnie 19:00.
 2. Przekroczenie czasu wypożyczenia powoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej.

Do góry

 1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK NRM. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wypożyczający musi się zatrzymać i powiadomić telefonicznie BOK NRM. Serwis NRM odbierze lub wymieni uszkodzony rower w uzgodnionej lokalizacji w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis NRM
 3. Wypożyczający zgadza się postępować w sposób ograniczający możliwości ponoszenia odpowiedzialności z powodu niewłaściwego użycia roweru.
 4. Na Wypożyczającym ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK NRM przez cały czas wypożyczenia roweru. W szczególności zaleca się by Wypożyczający podczas wypożyczenia posiadał włączony telefon komórkowy o numerze zgłoszonym podczas rejestracji.

Do góry

 1. Wypożyczający zwraca rower poprzez wciśnięcie przycisku na dowolnym słupku NRM najpóźniej godzinę przed zamknięciem Wypożyczalni tj. godziną 19:00. Po naciśnięciu przycisku czas oczekiwania na odbiór roweru przez Wypożyczalnię wynosi 20 minut. Jeżeli dwie osoby nacisną przycisk w tym samym czasie w dwóch różnych słupkach, Wypożyczalnia ma 20 minut na odbiór rowerów od osoby, która nacisnęła jako pierwsza i 40 minut na odbiór roweru od osoby, która nacisnęła jako druga. W przypadku jeżeli więcej osób naciśnie przycisk w tym samym czasie, sytuacja się powtarza, każda następna osoba to kolejne 20 minut.

Do góry

 1. Nie zwrócenie roweru przed umówioną godziną wypożyczenia jest traktowane jako złamanie regulaminu, a tym samym złamanie przez Wypożyczającego umowy z Operatorem NRM i spowoduje uruchomienie procedury zabezpieczającej.
 2. W przypadku dokonania kradzieży roweru podczas wypożyczenia Wypożyczający ma obowiązek powiadomić o tym BOK NRM oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży w najbliższym Komisariacie Policji.

Do góry

 1. Wypożyczający ma prawo zrezygnować z Umowy z Operatorem NRM w dowolnym czasie.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można składać pisemnie listem poleconym przesłanym na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 3. Zgłoszona reklamacja przekazywana jest niezwłocznie do Operatora.
 4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia.
 5. BOK NRM udziela odpowiedzi bezpośrednio do składającego reklamację oraz do wiadomości Urzędu Miejskiego.
 6. Odpowiedź powinna zawierać stanowisko Operatora NRM w sprawie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwoławczym.
 7. Prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy Operator NRM nie rozpatrzył reklamacji w terminie 3 miesięcy od jej wniesienia.

Do góry

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru jest równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego
 2. Operator NRM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w jakimkolwiek czasie bez podania przyczyn, jeśli Wypożyczający nie zgadza się z następującymi faktami:
  a. Operator NRM nie odpowiada za skutki wszelkich wypadków poniesionych podczas wypożyczenia rowerów,
  b. Operator NRM odpowiada za skutki jedynie w przypadku uzasadnionego własnego zaniedbania.
 3. Operator NRM zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianach do niniejszego regulaminu przesyłana będzie na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji przesłanej do BOK NRM oznacza akceptacje wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Wypożyczającego.
 4. W kwestiach nieokreślonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy w szczególności Kodeks Cywilny oraz Kodeks Drogowy.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a angielską wersją językową podstawą interpretacji będzie wersja polska.

Do góry

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wypożyczenia roweru jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania wypożyczalni, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@nowydwormaz.pl
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi wypożyczenia roweru na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie zostaną zanonimizowane poprzez: zastąpienie nazwiska słowem Anonim, zastąpienie znakiem # siódmej, ósmej, dziewiątej i jedenastej cyfry numeru pesel. Zanonimizowane dane będą przetwarzane w celach statystycznych.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   ▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   ▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   ▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   ▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   ▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   ▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   ▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   ▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   ▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   ▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Do góry

 • Wypożyczalnia wznowi działalność 11 kwietnia 2018r. Zapraszamy!Unia Europejska
Copyright © 2015-2019